รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล  3  ปีการศึกษา 2561

ศึกษาต่อชั้นประถมปีที่ 1 (2562)

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อเล่น

ศึกษาต่อที่

1.

ด.ช. กรกฤช กิจคติ

น้องมังกร

โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา

2.

ด.ช. เมคินทร์ คงเปีย

น้องสีวายส์

โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา

3.

ด.ญ. ธนันชา หากะวี

น้องโบนัส

โรงเรียน เขมะสิริอนุสสรณ์

4.

ด.ญ. รมิดา อัศวมหาพงษ์

น้องมิกิ

โรงเรียน เขมะสิริอนุสสรณ์

5.

ด.ช. กันตพิชญ์ เจริญศักดิ์

น้องเชนโต้

โรงเรียนราชวินิต(สามแสน)

6.

ด.ช. ภัควัฒน์ บุญประเสริฐ

น้องไทม์

โรงเรียนกสิณธรวิทยา
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล  3  ปีการศึกษา 2560

ศึกษาต่อชั้นประถมปีที่ 1 (2561)

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อเล่น

ศึกษาต่อที่

1.

ด.ช.กฤษฎา ธรรมรักษ์

น้องอิคคิว

โรงเรียนพิมลวิทย์

2.

ด.ช. พีรวัส ทองวชิระ

น้องอิ๊น

โรงเรียนราชวินิต (สามเสน) MEP

3.

ด.ช. กลวัชร นวลอ่อน

น้องอาฟ

โรงเรียนราชวินิต (สามเสน) MEP

4.

ด.ช. ทศพัฒน์ สมยืน

น้องโชว์ริว

โรงเรียนราชวินิต (สามเสน) MEP

5.

ด.ญ. ณัฐรินีย์ ตรีทิพากิจ

ข้าวหอม

โรงเรียนราชวินิต (สามเสน) MEP

6.

ด.ช. ณเดชน์ ลิขิตสถาพร

น้องลูกคิด

โรงเรียนราชวินิต (สามเสน) MEP

7.

ด.ญ. เอมีเลีย เหมหงษ์

น้องเอมี่

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

8.

ด.ช. ณฐกฤต บัวเล็ก

น้องไอซ์

โรงเรียนบูรณวิทย์

9.

ด.ช. ทิวัตถ์ นิธินันทน์

น้องเพชรจ้า

โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา

10.

ด.ช. เลโอนารด์ ตูซารด์

น้องเลโอ

โรงเรียนทิวไผ่งาม


 หมายเหตุ
 * สอบติดโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
       1. ด.ช. ณเดชน์ ลิขิตสถาพร

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล  3  ปีการศึกษา 2559

ศึกษาต่อชั้นประถมปีที่ 1

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อเล่น

ศึกษาต่อที่

1.

ด.ญ. บุญพิมพ์ แซ่หลี่

น้องพิมพ์

โรงเรียนธรรมภิรักษ์(ธนบุรี)

2.

ด.ช. ณัฐสกร สมยืน

น้องเบงกอล

โรงเรียนราชวินิต(สามเสน)MEP

3.

ด.ญ. ณรดา แก้วเสริมศักดิ์

น้องเพ็นท์

โรงเรียนราชวินิต(สามเสน)

4.

ด.ช. ธาวิน อุ่มตระกูล

น้องณนท์

โรงเรียนราชวินิต(สามเสน)MEP

5.

ด.ญ. กุลธิดา ธรรมนิสนธิ์

น้องลูกแก้ว

โรงเรียนแสงอรุณ

6.

ด.ญ. วรินทร อัทฒพงษ์

น้องมดตะนอย

โรงเรียนราชวินิต(สามเสน)MEP

7.

ด.ช. ชนาธิป ฤกษ์ปาณี

น้องอนึ่ง

โรงเรียนพิมลวิทย์ 

8.

ด.ช. อัศวิน ไทรหาญ

น้องสตางค์

โรงเรียนซานตาครู้สศึกษา

9.

ด.ช. นิติพัฒน์ โพธิ์ศรี

น้องโชกุน

โรงเรียนราชวินิต(สามเสน)

10.

ด.ช. นักรบ มณทาทิพย์

น้องนะโม

โรงเรียนราชวินิต(สามเสน)MEP

11.

ด.ญ. ภัทร์สรณ์ หาญสกุลวัฒน์

น้องพอใจ

ร.ร. เซ็นต์ฟรังซิสชาเวียร์คอนแวนต์(สามเสน)

12.

ด.ช. วุทธิพัฒน์ โพธิ์ศรี

น้องเชินกิ

โรงเรียนราชวินิต(สามเสน)


 หมายเหตุ
 * สอบติดโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
       1. ด.ช. ธาวิน อุ่มตระกูล
       2. ด.ญ. วรินทร อัฑฒพงษ์
 * สอบติดโรงเรี่ยนเซนต์คาเบรียล
       1. ด.ช. ธาวิน อุ่มตระกูล

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล  3  ปีการศึกษา 2558

ศึกษาต่อชั้นประถมปีที่ 1

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อเล่น

ศึกษาต่อที่

1.

ด.ช. อัครวิทย์    อัครจรัญา

น้องแม็ค

ร.ร. ราชวินิต (สามเสน) 

2.

ด.ช. ปฐมภพ    อัศวทองกุล

น้องคอมฯ

โรงเรียนธรรมาภิรักษ์ (ธนบุรี)

3.

ด.ญ. ลลิตพรรณ  ศรแมน

น้องกีวี

โรงเรียนราชินี (ล่าง) ปากคลองตลาด

4.

ด.ช. มโนทยา    ชนะไพ

น้องโอโชน

โรงเรียนราชวินิต (สามเสน) 

5.

ด.ญ. ศศินิภา  กนกะปิณฑะ

น้องฟ้า

ร.ร. เซ็นต์ฟรังซิสชาเวียร์คอนแวนต์ (สามเสน)

6.

ด.ญ. อิสรีย์    ปรียวงศ์

น้องอะตอม

ร.ร. เซ็นต์ฟรังซิสชาเวียร์ (เมืองทอง)

7.

ด.ช. นภทีป์    ต๊ะวงศ์

น้องที

โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ 

8.

ด.ช. วศินภัทร์ พรอริยเกียรติ

น้องเจโต

โรงเรียนราชวินิต(สามเสน) 

9.

ด.ช. ศุภศิษย์  เดชะไกศยะ

น้องเต็ม

ร.ร. สาธิตสวนสุนันทา 

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล  3  ปีการศึกษา 2557

ศึกษาต่อชั้นประถมปีที่ 1

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อเล่น

ศึกษาต่อที่

1

ด.ช. ศุภชัย      นวลปลอด

น้องแม็ค

โรงเรียนมูลนิธิคุณพุ่ม

2

ด.ญ.ณิชยาณัฏฐ์ ธรรมพิทักษ์

น้องมายเดีย

โรงเรียน เขมะสิริอนุสสรณ์

3

ด.ช.  แทนคุณ    ผลโยน

น้องนะโม

โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา

4

ด.ญ.พลอยรัตน์  ภวนาคโสภณ

น้องเพลง

ร.ร. เซ็นต์ฟรังซิสชาเวียร์คอนแวนด์ (สามเสน)

5

ด.ญ. กนิษฐา    กิจคติ

น้องจริงจัง

ร.ร. เซ็นต์ฟรังซิสชาเวียร์คอนแวนด์ (สามเสน)

6

ด.ช. รณกร      แก่นเชื้อชัย

น้องอิง

โรงเรียนราชวินิต (สามเสน)

7

ด.ญ. ญาตาวี    แซ่อื้อ

น้องเป้ย

ร.ร. เซ็นต์ฟรังซิสชาเวียร์คอนแวนต์ (สามเสน)

8

ด.ช. ณฐกร   ศิริประทุมมาศ

น้องตัง  ตัง

โรงเรียนราชวินิต (สามเสน)

9

ด.ญ. น้ำฝน    ไวประเสริฐ

น้องน้ำฝน

ร.ร. เซ็นต์ฟรังซิสชาเวียร์คอนแวนต์ (สามเสน)

10

ด.ช. ธารณ์     ณ ป้อมเพชร

น้องติน 

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

11

ด.ญ. ณัฐรินีย์    เชื้อวงษ์

น้องกิ๊ฟ

ร.ร. เซ็นต์ฟรังซิสชาเวียร์คอนแวนต์(สามเสน)

12

ด.ญ. ปาณิสรา    ชุนบัณฑิต

น้องเอิร์น

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

13

ด.ญ. จันทกานต์   บัวเล็ก   

น้องอิงค์

โรงเรียน

14

ด.ช. พิชญุตม์ สุวรรณสวัสดิ์

น้องมิคกี้

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

15

ด.ญ. วชิราภรณ์   วัฒนกุล

น้องตั้งโอ๋

โรงเรียนรพีเลิศ (EP)  ลำพูน

16

ด.ญ. หนึ่งฤทัย    คันชิต

คุณนาย

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ(พระมหาราชวัง)

18

ด.ช. ณัฐพนธ์   ภูแข่งหมอก

น้องนิว

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์  ธนบุรี

19

ด.ช. ศุภวิชญ์      โอโกชิ

น้องโอกิ

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

20

ด.ญ. พอพิมล     ตลับนาค

น้องอาย

โรงเรียนทิวไผ่งาม


 หมายเหตุ สอบติดโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
1. ด.ช. รณกร แก่นเชื้อชัย
2. ด.ญ. หนึ่งฤทัย คันชิต
3. ด.ช. ณฐกร ศิริประทุมมาศ

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล  3  ปีการศึกษา 2556

ศึกษาต่อชั้นประถมปีที่ 1

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อเล่น

ศึกษาต่อที่

1.

ด.ช. กาเบรียล     ตูซาร์ด

น้องกาบี

โรงเรียนทิวไผ่งาม

2.

ด.ช. ธีรเทพ      พลลม

น้องบาส

โรงเรียนราชวินิต  (สามเสน)

3.

ด.ญ. ณัฐชยา    หาญเพียรพงศ์

น้องธัน

โรงเรียน เขมะสิริอนุสสรณ์

4.

ด.ญ. อรกัญญา     อุตสาหะ

น้องอี๊ฟ

โรงเรียน เขมะสิริอนุสสรณ์

5.

ด.ญ. ธนัญชนก     ยาใจ

ต้นน้ำ

โรงเรียนราชวินิต (สามเสน)

6.

ด.ญ. อริสรา       มณฑาทิพย์

น้องอาย

โรงเรียน เขมะสิริอนุสสรณ์

7.

ด.ช. ฦๅนนท์       อัศวทองกุล

น้องนนท์

โรงเรียนธรรมาภิรักษ์ (ธนบุรี)

8.

ด.ญ. กัญญาวีณ์   เกษมไชยานันท์

น้องปุณ

โรงเรียน เขมะสิริอนุสสรณ์

9.

ด.ช. กัลฐกร        หลั่งหอม      

ปกป้อง

โรงเรียนราชวินิต (สามเสน)

10.

ด.ญ. ญาดากา       ตัณติธนาวิรัตน์

คลอลีน

โรงเรียนพิมลวิทย์

11.

ด.ญ. เอนติกา       ปานิยาสกุล

เอนติกา

โรงเรียนพิมลวิทย์

 

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล  3  ปีการศึกษา 2555

ศึกษาต่อชั้นประถมปีที่ 1

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อเล่น

ศึกษาต่อที่

1.

ด.ช. กุมภากร     เพชรอุด

น้องริว

โรงเรียนสารสาสน์ (ธนบุรี)

2.

ด.ช. ภัคศรัณย์    องค์เจริญวุฒิ

น้องอิชิ

โรงเรียนราชวินิต (สามเสน)

3.

ด.ช. ปัณณพัฒน์    แสงประชุม

น้องมาเฟีย

โรงเรียนอนุบาลตราด (ตราด)

4.

ด.ช. ทัพพ์เทพ    รุธิรกนก  

น้องอ๊อฟชั่น

โรงเรียนราชวินิต (สามเสน)

5.

ด.ช. มโนมัย      ชนะไพ

น้องอ๊อกซิ

โรงเรียนราชวินิต (สามเสน)

6.

ด.ช. พงศพล      ดวงมณี

น้องนพ

โรงเรียนราชวินิต (สามเสน)

7.

ด.ช. พงศ์พล     อมรปิยะกฤษฐ์

น้องเกียร์

โรงเรียนอัสสัมชัญ (ธนบุรี)

8.

ด.ญ. กัญญาภัค    แพรแฮ

น้องหญิง

โรงเรียน เขมะสิริอนุสสรณ์

9.

ด.ช. บดินทร์     กอเจริญทรัพย์

น้องออฟ

โรงเรียนมาลีวิทย์ (ระยอง )

10.

ด.ช. ภัทรกร      พิภพกุล

น้องโฟรโด้

โรงเรียนอัสสัมชัญ ( บางรัก)


 หมายเหตุ
 * เด็กนักเรียนสอบติดโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
1. ด.ช. ทัพพ์เทพ รุธิรกนก
2. ด.ช. ภัทรกร พิภพกุล
 * เด็กนักเรียนสอบติดโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
1. ด.ช. ทัพพ์เทพ รุธิรกนก
2. ด.ช. ภัคศรัณย์ องค์เจริญวุฒิ
3. ด.ช. มโนมัย ชนะไพ
 * เด็กนักเรียนสอบ Per test โรงเรียนสาธิตประสานมิตร ( มศว.) สอบทั้งหมด 3,100  คน
1. ด.ช. ทัพพ์เทพ รุธิรกนก ( ติดลำดับ 342 )
2. ด.ช. ภัทรกร พิภพกุล ( ติดลำดับ 1512 )

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล  3  ปีการศึกษา 2554

ศึกษาต่อชั้นประถมปีที่ 1

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อเล่น

ศึกษาต่อที่

1.

ด.ญ. ศศินันท์   เกียรติก่อสิน

ซูก้า

โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา

2.

ด.ช. ณวจนพล   เมฆเรือง

โอม

โรงเรียนราชวินิต (สามเสน)

3.

ด.ช. กิตติคุณ   สื่อสุวรรณ

วิลลี่

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

4.

ด.ญ. ไปรยา   สิทธิสิริประดิษฐ์

กิ๊ฟ

ร.ร. เซ็นต์ฟรังซิสชาเวียร์คอนแวนต์(สามเสน)

5.

ด.ช. วรากร   กรป้องกัน

วอร์ม

โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา

6.

ด.ญ. สุรภา  ชัยนราพิพัฒน์

ปอนด์

ร.ร. เซ็นต์ฟรังซิสชาเวียร์คอนแวนต์(สามเสน)

7.

ด.ญ. ปราชญ์นัดดา อรรคอำนวย

เคที

ร.ร. เซ็นต์ฟรังซิสชาเวียร์คอนแวนต์ (สามเสน)

8.

ด.ญ. รินรดา  สุวรรณสวัสดิ์

มินนี่

ร.ร. เซ็นต์ฟรังซิสชาเวียร์คอนแวนต์ (สามเสน)

9.

ด.ญ. ธัญญาภัทร์  วรรณสุข

แป้งหอม

ร.ร. เซ็นต์ฟรังซิสชาเวียร์คอนแวนต์(สามเสน)

10.

ด.ช.พบธรรม อุดมศักดิ์สะนะเขต

ภู

โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา

11.

ด.ช. กรัณย์พล   สุตมุข

ปาล์ม

โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา

12.

ด.ช. ธัญเทพ   พลลม

บาส

โรงเรียนราชวินิต (สามเสน)


 หมายเหตุ
 เด็กนักเรียนสอบติดโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
1. ด.ช. ณวจนพล เมฆเรือง
2. ด.ช. กรัณย์พล สุตมุข
3. ด.ช. ธัญเทพ พลลม

รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล  3  ปีการศึกษา 2553

ศึกษาต่อชั้นประถมปีที่ 1

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อเล่น

ศึกษาต่อที่

1.

ด.ช. ภัคพล   อุดมพาณิชวงศ์

นำโชค

ร.ร. ราชวินิต

2.

ด.ญ. กุลรดา   กมนฐิติวุฒิ

สตางค์

ร.ร. เซ็นต์ฟรังซิสชาเวียร์ (สามเสน)

3.

ด.ช. พงศภัค   ดวงมณี

นนท์

ร.ร. วัดปรินายก (EP)

4.

ด.ญ. ฐิติปวีณ์   เสนาะคำ

ณัฏฐ์

ร.ร. ทิวไผ่งาม

5.

ด.ญ. ณิชกานต์  สุวรรณกองกุล

ไข่มุก

ร.ร. เซ็นต์ฟรังซิสชาเวียร์ (สามเสน)

6.

ด.ญ. ต้นน้ำ    อังศุกวินกุล

ต้นน้ำ

ร.ร. เขมะสิริอนุสสรณ์

7.

ด.ญ. พิชญาภา  นิลคง

พั้นช์

ร.ร. อรรถมิตร

8.

ด.ญ. ปุณยนุช   นัคราเรือง

ภัท

ร.ร. เซ็นต์ฟรังซิสชาเวียร์ (สามเสน)

9.

ด.ญ. สโรชา    มะลิป่า

ใบเงิน

ร.ร. เขมะสิริอนุสสรณ์

10.

ด.ช. สุริยะ     อัศวทองกุล

เฟิร์ส

ร.ร. วัดปรินายก (EP)


 หมายเหตุ
 * เด็กนักเรียนสอบติดโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
1. ด.ช. ภัคพล อุดมพาณิชวงศ์
2. ด.ญ. พิชญาภา นิลคง
3. ด.ช. สุริยะ อัศวทองกุล
 * เด็กนักเรียนสอบติดโรงเรียนโยนออฟอาร์ค
1. ด.ช. สุริยะ อัศวทองกุล

Copyright 2012 (c) www.anubankhunmae.com All rights reserved. tel:089-2040170 ครูอ้อย
 ติดต่อ webmaster ---> E-mail:piyanat555@yahoo.com, tel:095-596-5670, คุณเอ็ม(รับทำเว็บไซต์)
Login