ประวัติโรงเรียนอนุบาลคุณแม่
       ประวัติความเป็นมา โรงเรียนอนุบาลคุณแม่ เริ่มก่อตั้งมาจากการเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กมาก่อน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2527 ในสังกัดของกรมประชาสงเคราะห์ กองสงเคราะห์เด็กและวัยรุ่น โดยใช้ชื่อว่า สถานรับเลี้ยงเด็ก “คุณแม่” ต่อมาด้วยการดูแลที่ทั่วถึงและความเอาใจใส่ของสถานรับเลี้ยงเด็ก “คุณแม่” เป็นที่นิยมและเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองอย่างกว้างขวาง และเพื่อเป็นการรองรับนักเรียนในระดับปฐมวัย ดังนั้นจึงได้ดำเนินการสร้างอาคารใหม่ขึ้นเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องเรียน 4 ห้อง ห้องกิจกรรม 1 ห้อง ห้องธุรการ 1 ห้อง และดำเนินการของใบอนุญาตประกอบการจัดตั้งโรงเรียน ประเภทสามัญศึกษา ระดับก่อนปฐมวัย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2533 ในชื่อว่า “โรงเรียนอนุบาลคุณแม่” อยู่บนเนื้อที่ 532 ตารางเมตร เป็นโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ รวมระยะเวลาที่เปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน 16 ปี โดยรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3


ตราประจำโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลคุณแม่ มีตราประจำโรงเรียนเป็นเครื่องหมาย ดังนี้
       ดวงตราเป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน มีตัวอักษรแสดงชื่อโรงเรียน และสถานที่ตั้งอยู่ในระหว่างเส้นรอบวงสองเส้น เป็นรูปภาพภายในวงกลมแสดงความหมายเป็นสัญลักษณ์

“มือผู้สร้าง คุณธรรม ความดี ความรู้ และความสุข”

       ค.ม. คือ อักษรย่อของชื่อโรงเรียน แทนความหมายของโรงเรียนอนุบาลคุณแม่ทั้งองค์กร
        มือ คือ สัญลักษณ์แทนโรงเรียน ที่เป็นแหล่งปลูกฝัง คุณธรรม ความดี ความรู้ และความสุขที่พร้อมจะมอบให้สำหรับนักเรียนทั้งหลาย
         ดอกบัว คือ ผลิตผลของการอบรมสั่งสอนของโรงเรียน ที่มุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วย คุณธรรม ความรู้ สติปัญญา สามารถดำรงตนเป็นสมาชิกในสังคมอย่างมีคุณภาพและมีชีวิตชีวาต่อไปในอนาคตCopyright 2012 (c) www.anubankhunmae.com All rights reserved. tel : 089-2040170 ครูอ้อย
Login