ผู้อำนวยการ
ชื่อ-สกุล :
 นายมิ่งภิมุกข์ รุธิรกนก

ตำแหน่ง :
 ผู้อำนวยการ

ธุรการ/การเงิน
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล
ครูผู้ช่วยเตรีนมอนุบาล
ชื่อ-สกุล :
 นางสาวสวัสกรกมล รุธิรกนก

ตำแหน่ง :
 ธุรการ/การเงิน
ชื่อ-สกุล :
 นางสายันต์ จันทร

ตำแหน่ง :
 ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล
ชื่อ-สกุล :
 พัชรินทร์ เฉลิมวงศ์

ตำแหน่ง :
 ครูผู้ช่วยเตรีนมอนุบาล

ครูประจำชั้นอนุบาล 1
ครูประจำชั้นอนุบาล 2
ครูประจำชั้นอนุบาล 3
ชื่อ-สกุล :
 ครูเพชรรัตน์ นิยม

ตำแหน่ง :
 ครูประจำชั้นอนุบาล 1
ชื่อ-สกุล :
 คุณครูสวัสกรกมล รุธิรกนก

ตำแหน่ง :
 ครูประจำชั้นอนุบาล 2
ชื่อ-สกุล :
 คุณครูอรสา ฉ่ำบุญรอด

ตำแหน่ง :
 ครูประจำชั้นอนุบาล 3

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2
ครูรำไทย
ครูผู้ช่วย
ชื่อ-สกุล :
 คุณครูมาลี แก้ววิเชียร

ตำแหน่ง :
 ครูผู้ช่วยประจำชั้นอนุบาล 1
ชื่อ-สกุล :
 คุณครูนิศารัตน์ น้อยพงษ์

ตำแหน่ง :
 ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2
ชื่อ-สกุล :
 คุณครูศุภมงคล หวังในธรรม

ตำแหน่ง :
 ครูรำไทย
ชื่อ-สกุล :
 ครูมาลี แก้ววิเชียร (ครูเจี๊ยบ)

ตำแหน่ง :
 ครูผู้ช่วย

ครูภาษาอังกฤษ
ครูสอนเทควันโด้
ครูสอนบัลเล่ต์
ชื่อ-สกุล :
 T.Philippe Philippe

ตำแหน่ง :
 ครูภาษาอังกฤษ
ชื่อ-สกุล :
 คุณครูกฤษฎา อินทร์มั่น

ตำแหน่ง :
 ครูสอนเทควันโด้
ชื่อ-สกุล :
 ณัฐพัชร์ คงปรีพันธุ์

ตำแหน่ง :
 ครูสอนบัลเล่ต์

k
ผู้รับใบอนุญาต
ชื่อ-สกุล :
 นางเตือนใจ รุธิรกนก

ตำแหน่ง :
 ผู้รับใบอนุญาต


ปณิธานครูโรงเรียนอนุบาลคุณแม่ มีดังนี้
    1.ย้อนคิดถึงวัยเด็กว่าเราอยากได้ครูอย่างไร เราก็ปฏิบัติอย่างนั้น
    2.รักเด็กทุกคนให้เกียรติหาข้อดีและเสริมพลังให้เขาเป็นคนดีมากขึ้น
    3.ไม่ยอมปล่อยให้เวลาสูญเปล่า พัฒนาตัวเองให้เป็นครูที่ดียิ่งขึ้น
    4.เมื่อเป็นครูที่ดีไม่ได้ เราจะไปทำอาชีพอื่น


-จัดสอนตามหลักสูตรแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านนวัตกรรมที่หลากหลาย
  • เนื้อหาสาระมีความเชื่อมโยงกันตลอดปี และระหว่างชั้นโดยร้อยเรียงสาระผ่านเรื่องราวและโครงงานหรือชิ้นงาน
  • บูรณาการรับใช้สังคม
  • พัฒนากระบวนการคิด
  • ส่งเสริมการหาคำตอบด้วยตนเอง (Research) ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
-แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและนอกโรงเรียน
-วิธีวัดและประเมิณผลที่หลากหลาย ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อพัฒนาผู้เรียน วัดผลตามสภาพจริง จัดให้มีแฟ้มผลงาน

Copyright 2012 (c) www.anubankhunmae.com All rights reserved. tel : 089-2040170 ครูอ้อย
Login