รีนุบาลคุณแม่
                  ยิน
ดีต้อรับ


“พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม เพียบพร้อมกิจกรรม ส่งเสริมจินตนาการ”
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลคุณแม่
       พัฒนาความรู้ หมายถึง โรงเรียนต้องกระตุ้นและชี้แนะให้นักเรียนรักการสร้างสรรค์คิดค้น เสาะแสวงหาความรู้และประสบการณ์ต่างๆมีความสามารถจำแนก เปรียบเทียวิเคราะห์
แก้ปัญหาเพื่อนำมาปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย
       เชิดชูคุณธรรม หมายถึง โรงเรียนมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจริยธรรมและคุณธรรม เป็นคนดีมีคุณภาพของประเทศชาติ
     เพียบพร้อมกิจกรรม หมายถึง โรงเรียนต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาโดยผ่านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายจนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คิด ทำ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในด้านพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมบูรณ์ คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา
       ส่งเสริมจินตนาการ หมายถึง โรงเรียนมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเรียนรู้จากการกระทำ สำรวจผ่านประสบการณ์ตรง ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่ม จินตนาการในงานศิลปะ การเล่าเรื่อง และการเล่นบทบาทสมมุติ โรงเรียนจะให้นักเรียนมีโอกาสเลือก ตัดสินใจ และส่งเสริมการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับวัย ทำให้นักเรียนรู้สึกอิสระ เชื่อมั่น ปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น

“พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม เพียบพร้อมกิจกรรม ส่งเสริมจินตนาการ”

       พัฒนาความรู้
หมายถึง โรงเรียนต้องกระตุ้น และชี้แนะให้นักเรียนรักการสร้างสรรค์ คิดค้น เสาะแสวงหาความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ มีความสามารถ จำแนก เปรียบเทียบ วิเคราะห์แก้ปัญหา เพื่อนำมาปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย
       เชิดชูคุณธรรม หมายถึง โรงเรียนมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจริยธรรมและคุณธรรม เป็นคนดีมีคุณภาพของประเทศชาติ
       เพียบพร้อมกิจกรรม หมายถึง โรงเรียนต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา โดยผ่านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย จนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คิด ทำ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในด้านพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมบูรณ์ คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา
       ส่งเสริมจินตนาการ หมายถึง โรงเรียนมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเรียนรู้จากการกระทำ สำรวจผ่านประสบการณ์ตรง ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่ม จินตนาการในงานศิลปะ การเล่าเรื่อง และการเล่นบทบาทสมมุติ โรงเรียนจะให้นักเรียนมีโอกาสเลือก ตัดสินใจ และส่งเสริมการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับวัย ทำให้นักเรียนรู้สึกอิสระ เชื่อมั่น ปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น


รับสมัครครูปฐมวัย 1 อัตรา, ครูผู้ช่วย 1 อัตรา
โทรศัพท์ 02-4247036, 02-4347332, 089-2040170 ครูอ้อย
รับสมัครครูปฐมวัย 1 อัตรา, ครูผู้ช่วย 1 อัตรา
โทรศัพท์ 02-4247036, 02-4347332, 089-2040170 ครูอ้อย


เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565
นักเรียนตั้งแต่อายุ 1 ขวบครึ่ง ถึง 6 ขวบ โทรศัพท์ 02-4247036, 02-4347332, 089-2040170 ครูอ้อย


รายละเอียดที่ต้องเตรียมในวันสมัครเรียน
    1.สำเนาสูติบัตร             1 ฉบับ
    2.สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก    1 ฉบับ
    3.รูปถ่ายเด็ก                2 รูป


โรงเรียนอนุบาลคุณแม่เปิดเรียน summer
  โรงเรียนอนุบาลคุณแม่ รับสมัครเรียนช่วงที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม - 11 เมษายน 2565 ช่วงที่ 2 วันที่ 17 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2565 มีกิจกรรมว่ายน้ำ(สระน้ำสวนดุสิต), ศิลปะแสนสนุก, วิทยาศาสตร์น่ารู้, Cooking แสนอร่อย, และเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมทัศนศึกษา

You Need to Upgrade Your Flash Playerเข้าชม : free counter ครั้ง
(เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2555)

   
Copyright 2012 (c) www.anubankhunmae.com All rights reserved. tel : 089-2040170 ครูอ้อย
Login